Pièces

Voici la liste des pièces que la troupe a joué au cours de nos 40 ans d’existence:

 • 1977-1978: De Kalojmes de P. KNARR
 • 1978-1979: Hit wurd g’herbt de F. WILLENBUCHER
 • 1979-1980: D’Trachte Verein de Ch. NAAS & D’schwartz Katz de F. WILLENBUCHER
 • 1980-1981: So e Liejer de E. WEBER & D’Hostellerie zum Polnische de Hof Ch. NAAS
 • 1981-1982: D’Friejohr Sunn de J.-P. ZIMMERMERLIN & D’Hussare Horzittere de Ch. NAAS
 • 1982-1983: Pfeffer, Saltz…und Muschketnuss de E. WEBER & Gaunersynphonie de R. WEISSENBURGER
 • 1983-1984: D’r Polnisch Judd de ERCKMANN CHATRIAN & Tee un kaltes Fleisch de H. DREIKHAUS
 • 1984-1985: S’Kundstmoler Trio de Ch. NAAS & Kirsch un Kern de L. BENDER
 • 1985-1986: D’Ferienpension Waldesfreid de Ch. NAAS & De Doppeldecker de R. WEISSENBURGER
 • 1986-1987: D’Parrhussengel de R. STROH & Lieb’s Schtrüpferle de R. WEISSENBURGER
 • 1987-1988: D’Hostellerie zum Polnische Hof de Ch. NAAS
 • 1988-1989: S’Storige Nescht de C. DREYER
 • 1989-1990: Der President kommt z’visite de R. ROSENBLATT
 • 1990-1991: S’Frieda üs der Krone de R. ROSENBLATT
 • 1991-1992: Babbegaj un Polizej de M. SCHLÜSSEL-OBRECHT
 • 1992-1993: Unsere Maire isch e Gauner de F. WILLENBUCHER
 • 1993-1994: D’Fameli Hannemann de M. REIMANN – O. SCHWARTZ d’après B. EIBEL
 • 1994-1995: Mir sin halt e so de F. WILLENBUCHER
 • 1995-1996: Alleluja, hit isch Oschtere de R. WEISSENBURGER
 • 1996-1997: Week-end em Paradies de F. ARNOLD – E. BACH d’après J. PAYEN
 • 1997-1998: D’r Unschuldig Fajôler de M. SCHUTZ
 • 1998-1999: D’Haischreck vum Tivoli de M. SCHUTZ
 • 1999-2000: De Wend speelt mit de cabinet deer de M. SCHUTZ
 • 2000-2001: Millione uf ein Schlaa de F. LONG
 • 2001-2002: De Pfetter un sini Frau de B. EIBEL
 • 2002-2003: Kenn Mücker sunscht knallt’s! de M. SCHUTZ
 • 2003-2004: Arriba Margarita! de D. PFEIFFER
 • 2004-2005: Zehn kleini Negerle de L. FISCHER, d’après A. CHRISTIE
 • 2005-2006: Vun eim zuem andere de A. LAURENT
 • 2006: D’r Karfridaa de R. WEISSENBURGER
 • 2006-2007: Lily de M. SCHUSSEL-OBRECHT
 • 2007-2008: Rennerei im Spitaal de A. LAURENT
 • 2008-2009: Ebbs met Epices de de A. LAURENT & Schuldig oder net Schuldig de C. ROTH
 • 2009-2010: Alles in Ordnung de A. LAURENT, d’après R. COONEY
 • 2010-2011: E Dirmel am Disch de R. STROH, d’après F. VEBER
 • 2011-2012: Millione uf ein Schlaa de F. LONG & S’Gständnis de C. ROYER
 • 2012-2013: E Siesser Wahnsinn de M. MCKEEVER
 • 2013-2014: Sässeldanz de J. STOECKEL
 • 2014-2015: G’Schnappt im Netz de A. LAURENT
 • 2015-2016: Versteckerles Spiel de J. STOECKEL & Un dann blieht kenn’s meh de L. FISCHER, d’après A. CHRISTIE
 • 2016-2017: Wenn sie’s erlauwe de A. LAURENT
 • 2017-2018: Minnie Mamme esch e Panda de C. ROTH, d’après W. LIECHTY
 • 2018-2019: Rutsch ins Bett de A. LAURENT
 • 2019-2020: Pouic-Pouic de C. ROTH, d’après J. VILFRID et J. GIRAULT
 • 2020-2021: SAISON ANNULÉE
 • 2021-2022: Siesser Sturm em Minischterium  de C. HERMANN, d’après J. FRANCO et G. MELANIE
 • 2022-2023: Schtir frej de C. ROTH, d’après J-J. BRICAIRE
 • 2023-2024: Traum ferie de C. ROTH, d’après F. JOFFO